Profil komory

Komora je neziskovou organizací, která má za cíl podporovat vzájemné obchodní vztahy mezi podnikatelskými subjekty v ČR a v Mongolsku. Vznikla jako výsledek snahy některých podnikatelů v ČR a v Mongolsku navázat na tradičně dobré obchodní vazby mezi Československem a Mongolskem, zejména pak s ohledem na dobré jméno, které mají v Mongolsku české výrobky, tyto vazby obnovit a dále rozvinout s přihlédnutím ke změně ekonomicko – politických poměrů v obou zemích v devadesátých letech 20. století.

Komora sídlí v prostorech společnosti Richter + Frenzel s.r.o. na adrese U Technoplynu 1/1572, 198 00 Praha 9.

Česko – Mongolská obchodní komora byla založena ve smyslu ust. § 49 a 51 zákona č.42/1980 Sb.v dubnu roku 2004 (zakladatelská listina). S jejím vznikem vyslovil souhlas ministr průmyslu a obchodu ČR pan Ing. Urban dne 31.5.2004 svým rozhodnutím č.j. 19083/04/09300/01000, kterým zároveň schválil i její stanovy.

Právní poměry a činnost Komory se řídí jejími stanovami, se kterými vyslovila souhlas Ustavující valná hromada Komory, konaná dne 16.6.2004 v sídle Komory. Podle nich má Komora následující orgány.

Orgány komory

  • Valná hromada komory je nejvyšším orgánem Komory, který rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Komory a kterému rovněž přísluší volit z řad členů Komory nebo jejich statutárních orgánů Představenstvo a Dozorčí radu Komory. Každý člen Komory má právo účastnit se Valné hromady Komory, která se musí konat přinejmenším jednou do roka. Valnou hromadu svolává Představenstvo. Z jednání Valné hromady se pořizují zápisy.

  • Představenstvo Komory řídí faktickou činnost Komory a plní další úkoly, které mu ukládají stanovy Komory. Ze svých řad volí Představenstvo statutární orgány Komory, kterými jsou Prezident, Vice-prezident a Výkonný tajemník Komory. Jménem Komory jedná a podepisuje Prezident samostatně, nebo Vice-prezident a Výkonný tajemník společně a to tak, že k tištěnému nebo napsanému názvu Komory a k funkci připojí vlastnoruční podpis. V případě, že se jedná o právní úkon ohledně hodnoty vyšší než 50.000 Kč, nebo jsou předmětem jednání zástavní nebo zadržovací práva k majetku Komory, nebo při uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru pro Komoru či při nakládání s jejím nemovitým majetkem, jedná a podepisuje jménem komory Prezident společně s Vice-prezidentem, nebo s Výkonným tajemníkem. Přehled současných a předchozích členů Představenstva a statutárních orgánů Komory.

  • Dozorčí rada provádí kontrolu vedení účetnictví, výsledků hospodaření příp. dalších činností Komory, na kterých se usnese, nebo kterými je pověřena Valnou hromadou komory. Za tím účelem má právo nahlížet do příslušných dokladů.

Na ustavující valné hromadě, konané dne 16.6.2004, byli do orgánů komory zvoleni:

PrezidentJUDr. Tomáš Samek
Vice-prezidentMgr. Dashdavaa Jargalsaikhan
Výkonný tajemníkIng. Pavel Kordík, Ph.D.
Členové
Představenstva
Ing. Jan Dvořák
Ing. Adiya Khuder
Členové
Dozorčí rady
Ing. Jaromír Dudák (MPO ČR)
RNDr. Jiří Schauer
Mgr. Ivan Fejfar (Artedit)